Stichting Restore Justice

                                 
                                   Een initiatief tot herstel van vertrouwen in de rechtsstaatVoor gewone burgers die bemerkten dat de overheid niet altijd betrouwbaar is..... 


en voor allen die de rechtsstaat een warm hart toedragen.


Wat willen we bereiken


Wij willen dat u met ons sypathiseert, als donor of als steunbetuiger, zodat wij gezamenlijk druk kunnen uitoefenen bij diegenen die de overheid controleren: de leden van de Tweede Kamer der Staten -Generaal. Hoe bereiken we dit doel


Wij willen ons doel bereiken door onder andere het verzamelen van handtekeningen voor een burgerinitiatief dat moet leiden tot een debat in de Tweede Kamer: een debat over de noodzaak van een Parlementaire Enquete over  een aantal misstappen en misdragingen van onze overheid

Wie zijn wij

                       

Op vrijdag 23 augustus 2016 hebben wij, de initiatiefnemers, de Stichting Restore Justice opgericht: 

Wij vormen het bestuur dat bestaat uit oud-gevangenisdirecteuren en een oud-bestuurder van een Tbs-kliniek. Daarnaast kent Restore Justice sympathisanten en donateurs.

Wij vragen aandacht voor een aantal vermoedelijke ernstige misstanden in de top van Veiligheid en Justitie. Hoewel die misstanden herhaaldelijk door o.a. de bestuursleden met argumenten worden aangekaart bij Parlementsleden, in de media en bij de Minister van Veiligheid en Justitie, worden die misstanden niet serieus onderzocht.

Reacties van de bewindspersonen, en ook hun antwoorden op Kamervragen, zijn ontwijkend, vaag en zonder weerlegging van argumenten. Dit leidt tot wantrouwen in het functioneren van de rechtsstaat.

De stichting Restore Justice wil dat de door haar aangedragen zaken serieus worden onderzocht en geadresseerd met als doel het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen.

Zo tracht de stichting voldoende steun te verwerven voor een wettelijk burgerinitiatief, dat de Tweede Kamer ertoe verplicht te spreken over de noodzaak van een Parlementaire Enquête naar vermoeden van machtsmisbruik en (ambtelijke) misdrijven gepleegd door topambtenaren en bewindspersonen bij V&J.

Het was niks, het is niks en het zal niks worden

Ivo Opstelten, oud-Minister van Veiligheid en Justitie


Onze formele doelstelling


De stichting wil de aandacht op gebleken onrecht[1] dat het rechtmatig functioneren van de Nederlandse rechtsstaat ondermijnt en stelt zich daarbij tot doel rechtsherstel te bevorderen. Het gaat om zaken zoals machtsmisbruik, ambtelijke misdrijven en grove onzorgvuldigheid bij de scheiding der machten. Zaken die tevens lijken te ontsnappen aan Parlementaire controle of zaken waaraan het Parlement geen, op basis van voldoende meerderheid in de Kamers, aandacht besteedt of wil besteden.

De stichting stelt uitdrukkelijk dat zij niet in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor zaken die via gebruikelijke procedures hun weg kunnen vinden. Van gebleken onrecht is pas sprake indien alle voorhanden zijnde rechtsmiddelen in de Nederlandse rechtsstaat zijn uitgeput, dan wel hebben gefaald.

Het uiteindelijke doel van de stichting is gericht op behoud en, waar nodig, herstel van vertrouwen in de rechtsstaat van burgers die dat vertrouwen lijken te hebben verloren.

De oprichters stellen dat zij gedurende langere tijd herhaaldelijk ervaren hebben dat gebleken of vermoede misstanden die zij aan de kaak hebben gesteld niet serieus worden onderzocht, terwijl ook het Parlement daartoe niet bereid is. Sommige Tweede Kamerleden die de Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) wel om opheldering vragen worden met een kluitje in het riet gestuurd.

Het is de overtuiging van Restore Justice dat ook dit gebrek aan controle het functioneren van de rechtsstaat ondermijnt. Het Ministerie (van V&J), waaraan de oprichters gedurende vele jaren hun diensten hebben verleend, lijkt blind en doof voor gesignaleerde (ernstige vermoedens van) misstanden.

De stichting heeft een brede doelstelling geformuleerd. Echter, concrete zaken waarop Restore Justice doelt gaan onder meer over de niet begrepen en nooit gehoorde bezwaren tegen de benoeming van een van pedofilie verdachte secretaris – generaal en diens bemoeienis met de ten onrechte tot levenslang veroordeelde Koerdische leider Baybasin. Ook het thans al ruim vijf jaar uitblijvende herzieningsverzoek[2] van de inmiddels achttien jaar durende onterechte detentie van Baybasin heeft de doorslag gegeven tot oprichting van Restore Justice. Het niet beantwoorden van vragen en de misleidende reacties van de Minister van V&J op vragen van leden van de Tweede Kamer over genoemde kwesties, geeft reden tot zorg.

Restore Justice beoogt via (sociale) media, een website, publieke aandacht en adhesie voor haar doelstelling te verkrijgen en voldoende steun te verwerven voor politieke druk.


[1] Gebleken onrecht is pas aan de orde als uit de feiten blijkt dat er sprak is van:

  • gebrekkige bewijsvoering
  • gerechtelijke dwaling
  • ten onrechte weigering om strafvervolging in te stellen
  • onvoldoende onpartijdigheid/onafhankelijkheid van de daarbij betrokken justitiële autoriteiten
  • een benoeming bij Justitie van hoge ambtenaren, rechters of leden van het Openbaar Ministerie die de onafhankelijkheid en/of onpartijdigheid van het rechterlijk oordeel (kunnen) belemmeren.

[2] Op 18 april  2011 ingediend revisieverzoek door advocaat van Baybasin, die tot levenslang is veroordeeld op basis van vervalste telefoontaps (zie de twee boeken hierover verschenen van prof. Derksen)

 
 
 

STAY CONNECTED