Stichting Restore Justice

                                 
                                   Een initiatief tot herstel van vertrouwen in de rechtsstaat

Beste lezers van onze (deze) website.


Onze stichting blijft zich voorlopig vooral bezig houden met 2 hoofdthema's:

1) de zaak van de ten onrechte veroordeelde Koerd Huseyin Baybasin

2) de kwestie Demmink, de top-ambtenaar van Justitie die sinds het op de
    klippen lopen van de Rolodex-affaire (jaren '90), onvoldoende is onderzocht.

Inzake 2) blijven wij op zoek naar klokkenluiders: zij kunnen zich eventueel melden via ons mailadres: [email protected]

Het is sinds 9 oktober j.l na het aanbieden van onze petitie aan Tweede Kamerleden wat stil gebleven. Evenzogoed kijken we terug op een bewogen jaar: het jaar van de (afgewezen) herzieningsaanvraag bij de Hoge Raad, het jaar van demonstraties, van de petitie en van brieven aan instanties en gesprekken met Kamerleden.

Nu staan we even in de wachtstand: het wachten is op verdere acties van de advocaat van Huseyin Baybasin, op verdere gerechtelijke stappen en op nieuwe klokkenluiders inzake Demmink.

Want onze eigen informatie, zoals ook te vinden op deze website, is uitgeput: dat wil zeggen dat - alhoewel wij menen dat die informatie voldoende is om een regering naar huis te sturen - onze huidige middelen (tijdelijk) zijn uitgeput. Tijdelijk, omdat we uit ervaring weten dat er altijd weer nieuwere informatie naar boven zal komen, waarop wij weer in actie kunnen komen: door informatie te verspreiden, de informant te steunen of door procedures te starten.

Onlangs werden wij geattendeerd op een uitzending van het radioprogramma Argos en het beklemmende relaas van Marlies en haar kinderen, die het slachtoffer zouden zijn van hun vader, maar tevens van een hoge ambtenaar van Justitie. Hierop hebben wij met de Argos-redactie contact opgenomen. En hen gevraagd hun uitstekende onderzoeksjournalistieke talenten los te laten op de vele aanwijzingen, die duiden op meer dan alleen rook. 

We zullen ons in ook in 2019 waakzaam opstellen en elke serieuze mogelijkheid blijven onderzoeken en onder uw aandacht blijven brengen.Aanbieden Petitie "Gerechtigheid in de zaak Baybasin" 9 oktober 2018

Op 9 oktober j.l. waren bestuursleden van onze stichting, vergezeld door Ton Derksen, Erno Eskens en enkele andere belangstellenden op bezoek in de Tweede Kamer om de petitie "gerechtigheid in de zaak Huseyin Baybasin" aan te bieden aan de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Behalve de Vice-Voorzitter van de commissie werden wij gehoord door onder meer vertegenwoordigers van VVD, CDA, PvdA, CU, SP.
De petitie is door ruim 850 personen ondertekend. We kunnen zien dat er een 20-tal fake ondertekeningen tussen zitten. Die zijn goed te onderkennen.
Ongeveer 230 handtekeningen zijn afkomstig van niet-Nederlanders, ze worden wel gezien, maar niet "gewogen". Al met al hebben dus zo'n 600 Nederlanders laten weten dat ze gerechtigheid in deze zaak belangrijk vinden en aandacht willen voor de 21 punten/vragen, in de tekst verder op deze pagina. Daarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
De petitie werd uitgeprint en van de handtekeningen voorzien in meervoud uitgedeeld aan de aanwezige kamerleden en van een toelichting voorzien.
Namens de Stichting voerden de voorzitter Jacques van Huet, Prof Ton Derksen en Erno Eskens (ISW) het woord.


Onder het tab-blad Dossier Baybasin treft u de tekst van DE PETITIE, die werd aangeboden op 9 oktober a.s.


 

Waar gaat de zaak Baybasin nu precies om (in het kort):


Een advocaat van een tot levenslang veroordeelde in Nederland heeft om herziening van het vonnis (van het Gerechtshof) gevraagd bij de Hoge Raad.

Met het advies aan de Hoge Raad met betrekking tot eventuele herziening is advocaat-generaal Mr. Diederik Aben belast.

In het herzieningsverzoek staat dat er fouten zijn gemaakt bij de beoordeling van de zaak: de betreffende man, Baybasin genaamd, is veroordeeld op basis van opgenomen telefoongesprekken, zogenaamde taps. Daarbij speelt ook de vertaling van de in het Engels en Koerdisch gevoerde telefoongesprekken een belangrijke rol. Baybasin zou, aldus het openbaar ministerie (OM), 2 maal telefonisch opdracht gegeven hebben aan handlangers om iemand te vermoorden en hij zou per telefoon leiding hebben gegeven aan een grote heroïne-deal. Aanleiding voor het OM te beweren dat Baybasin de leider is van een criminele organisatie en delicten pleegden die zijn weerga niet kennen. De strafeis “levenslang” werd door het Hof in Den Bosch bevestigd en resulteert in een reeds 19 jaar durende detentie.

De verdediging voert aan dat er met de telefoontaps is geknoeid en dat dit ook mogelijk was. Voorts dat de vertalingen uit het Engels en het Koerdisch door rechtbanktolken niet overstemmen met de werkelijke uitgesproken tekst. De verdediging voert tal van feiten aan die de tot het vonnis leidende argumenten van het OM in twijfel trekken.

Baybasin, een zakenman onder andere handelde in auto’s, sprak overigens nooit letterlijk over “vermoorden”, maar sprak volgens het Openbaar Ministerie in codetaal, bijvoorbeeld wanneer hij opdracht gaf om “een auto te verkopen of te kopen”: daarmee zou hij hebben bedoeld: “vermoorden”.

Advocaat-generaal Diederik Aben dook zes jaar (!) in de zaak en kwam onlangs met een 1730 pagina's groot rapport waaruit moest blijken dat Baybasin toch schuldig was.

Ton Derksen de man van die meerdere gerechtelijke dwalingen een het licht bracht (o.a. Lucia de B. en de Puttense Moordzaak) las dat rapport en kwam tot de verbijsterende conclusie dat die advocaat-generaal niet kan redeneren of welbewust verkeerd redeneert. Zo zou Baybasin een keer gezegd hebben: “make him call”, hetgeen abusievelijk vertaald werd met “maak hem koud”. Dat dit een fout is, erkent Aben, maar volgens hem wordt er toch bedoeld 'een bezoekje brengen om hem te liquideren'. Drie keer een niet-letterlijke interpretatie, stelt Derksen vast. Derksen toont aan dat Aben zijn eigen waarheid maakt door expres fout te interpreteren, zaken weg te laten of te manipuleren. Het zal allemaal in het binnenkort te verschijnen nieuwe boek van Derksen staan.

In dit boek fileert Derksen de argumentatie van de Advocaat-Generaal. Derksen stelt vast dat de advocaat-generaal 'zeven immuniserende strategieën' gebruikt. 
Derksen: 'Dat betekent dat je je argument zo structureert dat je gelijk gegarandeerd is. Denk aan de weerman die zegt: morgen regent het of morgen regent het niet. Onafhankelijk van het weer weet hij dat hij gelijk gaat krijgen.'

Zo bevestigt Aben de eerdere aanname van het OM dat Baybasin bijna altijd 'in code' praat. Inderdaad spreekt hij soms over 'een plaats in het midden van het land'. 'Maar dat is geen reden om te zeggen dat hij met een vreedzame discussie wel eens een moord zou kunnen bedoelen, indien er verder geen enkele aanwijzing voor die moord is, en zeker wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat het niet over een moord gaat,' schrijft Derksen.

Wanneer een cruciale interpretatie van de Koerdische taal aan orde komt, diskwalificeert Aben de conclusie van een internationaal gerenommeerd en van geboorte Koerdisch dialect sprekende hoogleraar Koerdische taal, die door verdediging wordt geraadpleegd. Hij stelt diens mening tegenover die van enkele door hem geraadpleegde tolken over een essentieel stukje tekst. Aben past de redenering toe dat een getalsmatige meerderheid (van 3) rechtbanktolken, waarvan sommige het Koerdisch dialect niet machtig zijn, opweegt tegen de mening van een internationaal erkende expert. Ook andere geraadpleegde experts, die ontlastende bewijzen aanvoeren worden gediskwalificeerd. Als deskundigen, zoals een oud tapkamermedewerker, een fabrikant van de tapkamerapparatuur en de forensische afdeling van PWC (PriceWaterhouseCoopers) beweren dat er sprake kan zijn of sprake was van manipulatie van de taps, worden deze door Aben valselijk onderuit gehaald.

Drie gevangenisdirecteuren, die belast zijn geweest met de detentie-uitvoering van Baybasin, zijn door de argumenten van Derksen overtuigd geraakt en van mening dat diens zaak dient te worden herzien. Zij hebben onlangs op de stoep van de Tweede Kamer en van De Hoge Raad gedemonstreerd voor een herziening.

Hun optreden was opmerkelijk: niet eerder hebben ambtenaren van dit niveau afstand genomen van hun vroegere werkgever Justitie. Zij vinden het zorgelijk dat door deze casus de kwaliteit van de rechtspraak onder druk is komen te staan.

 
 

STAY CONNECTED