Stichting Restore Justice

                                 
                                   Een initiatief tot herstel van vertrouwen in de rechtsstaat


Wat
willen we bereiken


Wij willen dat u met ons sympathiseert, als donor of als steunbetuiger, zodat wij gezamenlijk druk kunnen uitoefenen bij diegenen die de overheid controleren: de leden van de Tweede Kamer der Staten -Generaal. Hoe bereiken we dit doel


Wij willen ons doel bereiken door met Kamerleden en media contact te houden over ons streven naar herstel van de rechtsstaat; door zo breed mogelijk te communiceren in onze netwerken. Daarnaast hopen we van u, lezer, waar mogelijk relevante informatie te ontvangen: we dringen aan op een debat over de noodzaak van een Parlementaire Enquete over misstappen en misdragingen van onze overheid


Onze formele doelstelling


De stichting wil de aandacht op gebleken onrecht[1] dat het rechtmatig functioneren van de Nederlandse rechtsstaat ondermijnt en stelt zich daarbij tot doel rechtsherstel te bevorderen. Het gaat om zaken zoals machtsmisbruik, ambtelijke misdrijven en grove onzorgvuldigheid bij de scheiding der machten. Zaken die tevens lijken te ontsnappen aan Parlementaire controle of zaken waaraan het Parlement geen, op basis van voldoende meerderheid in de Kamers, aandacht besteedt of wil besteden.

De stichting stelt uitdrukkelijk dat zij niet in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor zaken die via gebruikelijke procedures hun weg kunnen vinden. Van gebleken onrecht kan pas sprake zijn indien alle voorhanden zijnde rechtsmiddelen in de Nederlandse rechtsstaat zijn uitgeput, dan wel hebben gefaald dan wel lijken te zijn beïnvloed door politieke motieven.

Het uiteindelijke doel van de stichting is gericht op behoud en, waar nodig, herstel van vertrouwen in de rechtsstaat van burgers die dat vertrouwen lijken te hebben verloren.

De oprichters stellen dat zij gedurende langere tijd herhaaldelijk ervaren hebben dat gebleken of vermoede misstanden die zij aan de kaak hebben gesteld niet serieus worden onderzocht, terwijl ook het Parlement tot nader onderzoek niet bereid is. Sommige Tweede Kamerleden, die de Minister van Justitie en Veiligheid (J&V) wel om opheldering vragen, worden met een kluitje in het riet gestuurd.

Het is de overtuiging van Restore Justice dat dit gebrek aan controle het functioneren van de rechtsstaat ondermijnt. Het Ministerie (van J&V), waaraan de oprichters gedurende vele jaren hun diensten hebben verleend, lijkt blind en doof voor gesignaleerde (ernstige vermoedens van) misstanden.


De stichting heeft een brede doelstelling geformuleerd. Echter, zaken die direct aanleiding gaven tot oprichting van de Stichting, gaan  over de niet begrepen en nooit gehoorde bezwaren tegen de benoeming van een van ontucht verdachte secretaris – generaal en diens bemoeienis met de ten onrechte tot levenslang veroordeelde Koerdische leider Baybasin. Zo ook over het herzieningsproces inzake diens veroordeling [2]. 


De vraag die wij ons en andere stellen is: "wie controleert de macht, hoe wordt de kwaliteit van de rechtsstaat gewaarborgd. 


Restore Justice beoogt via (sociale) media, een website, publieke aandacht adhesie voor haar doelstelling te verkrijgen en voldoende steun te verwerven voor politieke en maatschappelijke druk.


[1] Gebleken onrecht is pas aan de orde als uit de feiten blijkt dat er sprak is van:

  • gebrekkige bewijsvoering
  • gerechtelijke dwaling
  • ten onrechte weigering om strafvervolging in te stellen
  • onvoldoende onpartijdigheid/onafhankelijkheid van de daarbij betrokken justitiële autoriteiten
  • een benoeming bij Justitie van hoge ambtenaren, rechters of leden van het Openbaar Ministerie die de onafhankelijkheid en/of onpartijdigheid van het       rechterlijk oordeel (kunnen) belemmeren.

  • [2] Op 18 april  2011 ingediend revisieverzoek door advocaat van Baybasin, die tot levenslang is veroordeeld op basis van vervalste telefoontaps (zie ook de  boeken hierover verschenen van prof. Derksen)